Odyssea Logo

Courses coming up:

Find us on social media:

Empowering women in the digital age Odyssea Kahane

Empowering Women in the Digital Age – Odyssea x Kahane Foundation

Για να δείτε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, μετακινηθείτε προς τα κάτω

The female unemployment rate in Greece is a shocking 20.2%. This number is significantly higher for women from vulnerable groups, such as refugees and asylum seekers. Unemployed women face a lack of financial and personal independence, poor integration and under-representation in local and national communities. Vulnerable groups are also at high risk of COVID-19 and its impact: according to a recent UN report, the pandemic and ensuing recession are fuelling discrimination against them.

However, our research in the labor market shows that there are opportunities to be taken advantage of: existing skills gaps in digital expertise are made wider as most businesses in Greece take up some form of online presence in order to keep operating through lockdowns.

We believe that unemployed, vulnerable women need to be supported to find work and to claim their rightful place in their communities and society.

We also believe that vocational training and long-term employability services are the tools that will help achieve this.

We are providing an innovative training program to empower Greek and refugee women who are unemployed or in work suspension due to the COVID-19 pandemic to attain the skills needed to fill these gaps in the market, safeguard their self-reliance and boost their integration. Our program will have three key strands to help give these women the best chance at finding employment:

Soft & digital skills development – A comprehensive course of training and mentoring in basic digital skills, CV preparation, job applications, interview techniques and confidence building.

Vocational training courses – Theoretical and practical education in the areas of Social Media Marketing, Sales Techniques, e-Commerce and Front-end Website Development. 

Employability services – one-to-one consulting, networking and employment opportunities and progress monitoring to help beneficiaries find a job after graduation.

The program, funded by the Kahane Foundation, will last for one year and begins in April 2021.

Beneficiaries can see available training courses and register through our website, at these pages:

Social Media & Digital Marketing Course – register here!

Sales Techniques Course – register here!

e-Commerce Course – register here!

Front-end Website Development – register here!


Ενίσχυση Eυάλωτων Γυναικών Στην Ψηφιακή Εποχή

Odyssea x Kahane Foundation

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα είναι συγκλονιστικό, στο 20,2%. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος για γυναίκες από ευάλωτες ομάδες, όπως πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Οι άνεργες γυναίκες αντιμετωπίζουν έλλειψη οικονομικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, κακή ένταξη και υποεκπροσώπηση στις τοπικές και εθνικές κοινότητες. Οι ευάλωτες ομάδες διατρέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο COVID-19 και τον αντίκτυπό του ιού: σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, η πανδημία και η επακόλουθη ύφεση πυροδοτούν διακρίσεις εναντίον τους.

Ωστόσο, η έρευνά μας στην αγορά εργασίας δείχνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν: τα υπάρχοντα κενά δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνογνωσία διευρύνονται καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα λαμβάνουν κάποια μορφή διαδικτυακής παρουσίας για να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Πιστεύουμε ότι οι άνεργες, ευάλωτες γυναίκες πρέπει να υποστηριχθούν για να βρουν εργασία και να διεκδικήσουν τη νόμιμη θέση τους στις κοινότητες και την κοινωνία.

Πιστεύουμε επίσης ότι η επαγγελματική κατάρτιση και μακροχρόνια υποστήριξη απασχολησιμότητας είναι τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η Odyssea, σε συνεργασία με το ίδρυμα Kahane, προσφέρει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση Ελληνίδων και προσφύγων γυναικών που είναι άνεργες ή σε αναστολή εργασίας, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των κενών στην αγορά, τη διαφύλαξη της αυτονομίας τους και την ισότιμη μεταχείριση. Το πρόγραμμά μας θα έχει τρία βασικά σκέλη για να δώσει στις γυναίκες αυτές την καλύτερη ευκαιρία να βρουν απασχόληση:

Ανάπτυξη επαγγελματικών, προσωπικών και ψηφιακών δεξιοτήτων – Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, προετοιμασία βιογραφικού, αιτήσεις εργασίας, τεχνικές συνεντεύξεων και οικοδόμηση αυτοπεποίθησης.

Επαγγελματική Κατάρτιση – Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους τομείς του Social Media Marketing, Sales Techniques, e-Commerce και Front-end Website Development.

Υπηρεσίες Απασχολησιμότητας – προσωπική καθοδήγηση, δράσεις δικτύωσης, ευκαιρίες εργασίας και παρακολούθηση προόδου υποστηρίζουν τις συμμετέχουσες να βρούνε εργασία.

Το πρόγραμμα, χρηματοδοτημένο απο το ίδρυμα Kahane, αρχίζει τον Απρίλιο του 2021 και θα διαρκέσει έναν χρόνο.

Ενδιαφερόμενες μπορούνε να εγγραφούνε στα προγράμματά μας μέσω της ιστοσελίδας μας:

Social Media & Digital Marketing Course – εγγραφείτε εδώ!

Sales Techniques Course – εγγραφείτε εδώ!

e-Commerce Course – εγγραφείτε εδώ!

Front-end Website Development – εγγραφείτε εδώ!

Leave a comment